Privacyverklaring AVG

Vereniging BEGE-vaarder gevestigd te Waarland, verwerkt persoonsgegevens (NAW, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer) van haar leden en donateurs (de betrokkenen) met het doel hen te informeren over de activiteiten en voor wat de leden en donateurs betreft het rekeningnummer ten behoeve van de betaling van de contributie, c.q. donatie.
Evenals de ledengegevens in combinatie met de uittreksels van de bankrekening van de vereniging voor opstellen van jaarlijks financieel verslag.
Aan de leden wordt gevraagd om hun bootgegevens (naam, type, afmetingen en ligplaats) op te geven, uitsluitend voor planning en organisatie van verenigingsactiviteiten.

De gegevens worden door de betrokkenen verstrekt en worden door het bestuur van de vereniging uitsluitend voor bovengenoemd doel gebruikt. Zodra een lid of donateur heeft opgezegd, of volgens statuten werd opgezegd,  worden de betreffende gegevens vernietigd.

De persoonsgegevens worden bijgehouden in een gegevensbestand in beheer bij de secretaris. De secretaris heeft het bestand op een PC of laptop, die beschermd is met een wachtwoord en een firewall. De penningmeester gebruikt het bestand ten behoeve van de contributiebetaling. Ook hiervoor gelden genoemde beveiligingen.

De gegevens, met uitzondering van de rekeningnummers zijn beschikbaar voor de leden van de vereniging via de website, echter achter een persoonlijk wachtwoord. Op de website worden geen persoonsgegevens verzameld; de website maakt geen gebruik van cookies.

De gegevens zijn vertrouwelijk en worden nimmer aan derden verstrekt.

De betrokkenen kunnen te allen tijde bij de secretaris om inzage in hun gegevens verzoeken en zo nodig wijzigingen daarin laten aanbrengen.

Als leden van de vereniging de NAW gegevens van de medeleden in hun eigen bestand opnemen voor huishoudelijk gebruik, is de AGV hierop niet van toepassing. Zij behandelen deze gegevens echter altijd vertrouwelijk.

De leden en donateurs hebben toestemming gegeven tot bovengenoemde verwerking van hun gegevens.

Regelmatig wordt op de website in het ledengedeelte een nieuw ‘smoelenboek’ gepubliceerd met aangeleverde foto, NAW en bootgegevens.  Opname in dit ledenboekje is enkel na toestemming van het lid.

Van verenigingsactiviteiten kunnen foto’s of video-opnamen worden gemaakt voor een verenigingsverslag of melding op de website.  De rechten voor deze foto’s of video-opnamen liggen bij de vereniging.  Deelnemers aan verenigingsactiviteiten worden hiervan door het bestuur ingelicht.

 

 

Afdrukken