Logo

Het ontstaan van de BEGE-vaarders vereniging

In het najaar van 2002 werden de heren Gerrit Witteveen en Fokke Kramer benaderd door wijlen de heer W Geertsma, de bouwer/ontwerper van de BEGE kruisers.
Beide heren, zelf in het bezit van een BEGE kruiser, werd gevraagd om eens bij de eigenaren van BEGE kruisers te informeren of er ook animo aanwezig was om een vereniging van BEGE vaarders op te richten.

De vele positieve reacties leidden ertoe dat in februari 2003 een bijeenkomst werd gehouden en de aanwezigen besloten de BEGE-vaarders vereniging op te starten.  De heer Geertsma en zijn echtgenote waren bij de oprichting aanwezig. Beiden waren zeer trots en zeiden dan ook : "dit is de kroon op ons werk".  

Teneinde aan de maatschappelijke veranderingen juridisch het hoofd te kunnen bieden is op de ledenvergadering in 2008 besloten, de oude, informele, vereniging op te heffen en een nieuwe vereniging op te richten,  met officiële statuten, oprichtingsakte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.  De vereniging zetelt officieel in Grou in de gemeente Boarnsterhim en draagt de naam BEGE-vaarders.

De doelstellingen van de vereniging is het beoefenen en bevorderen van de watersport door middel van BEGE kruisers, gebouwd door Bootcentrum Geertsma te Grou.
De doelstellingen worden getracht te bereiken door;
1.     het houden van bijeenkomsten en het organiseren van allerlei evenementen
2.     het bevorderen van de sociale contacten tussen de leden
3.     het onderhouden van een website, uitgeven van een clubblad en een nieuwsbrief
4.     het geven of doen geven van voorlichting en/of instructie in de meest uitgebreide zin
5.     het aanwenden van alle onder haar te dienst staande wettige middelen welke verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging bevorderen.


Traditiegetrouw wordt aan het begin van het vaarseizoen een meerdaagse bijeenkomst georganiseerd door een feestcommissie. Deze bijeenkomst kan tijdens het weekend van Pinksteren of het weekend na de Hemelvaart worden gehouden. Aan het eind van het vaarseizoen wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Indien mogelijk bevordert de vereniging het meedoen van leden aan evenementen, georganiseerd door derden, waarvoor de vereniging een uitnodiging heeft ontvangen en waar onze leden als gasten aanwezig mogen zijn. Bv. door een collectieve inschrijving.

Inmiddels hebben we nu ca. 130 leden in Nederland en België en is in 2008 ons eerste lustrum gevierd.

Het bestuur wordt gevormd door vijf  leden.  Zij komen tenminste driemaal per jaar bijeen. Uit de vereniging  zijn ook drie echtparen, op vrijwillige basis, beschikbaar als feestcommissie.
Zij zorgen voor de organisatie van het BEGE-weekend.

Kortom, wij vormen een fijne vereniging waar rangen en standen niet bestaan. Het is een hechte familievereniging met een gezamenlijke liefde voor de watersport en de BEGE-kruiser in het bijzonder.  

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de BEGE-vaarders

 

Afdrukken